Stavební povolení, Ohlášení dřevostavby

Díky novému stavebnímu zákonu  č. 183/2006 Sb., ve znění od 1.1. 2013 § 103 a), § 104 stačí u některých staveb pouze ohlášení stavby. Týká se to domů o rozloze do 150m2, s nejvýše dvěma nadzemními podlažími, podkrovím a sklepem. U větších rodinných domů musíme mít stavební povolení. Stavební povolení se vyhotovuje před zahájením stavby a jsou zde stanoveny podmínky pro provádění stavby.

Ohlášení stavby

Ohlášení stačí v případě, pokud se staví rodinný dům se zastavěnou plochou do 150 m2, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a zároveň dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Dům musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, také musí stát v zastavěném území a neprovádí se nová infrastruktura. Ohlášení zní jednoduše, ale přesto je potřeba předložit řadu dokumentů, zajistit odborný stavební dozor, předložit projektovou dokumentaci stejného rozsahu jako ke stavebnímu povolení a všechny související dokumenty a podklady, které si místní stavební úřad vyžádá. Při ohlášení neprobíhá stavební řízení a po dokončení stavby není třeba kolaudace objektu a stačí jen oznámení stavebnímu úřadu.

Dokumenty k ohlášení:

 • Doklad prokazující právo k pozemku či stavbě v případě, pokud není zapsán v katastru nemovitostí.
 • Plná moc, jestliže za Vás vyřizuje ohlášení zástupce. 
 • Doklad o informování vlastníků sousedních pozemků a staveb, seznam a adresy vlastníků sousedních staveb
 • U staveb prováděných svépomocí je třeba písemné prohlášení odborně způsobilé osoby o řízení stavby a doklad o její odborné kvalifikaci 
 • Projektová dokumentace v jednom vyhotovení. 
 • Územně plánovací informace, uzemní souhlas pouze u určitých druhů staveb.
 • Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány hájí, stavbou dotčeny (památkový úřad). 
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na které se stavba bude napojovat (vlastníci sítí, elektrické, vodovodní…).

Stavební povolení

Na stavbu, která převyšuje rozměry stavby na ohlášení, je třeba již stavební povolení. Tyto domy již musí stavět stavební firma s příslušnými stavebními oprávněními.

Je nutné zajistit:

 • absolvovat územní řízení a územní rozhodnutí
 • Projektovou dokumentaci stejného rozsahu jako k ohlášení.
 • Průkaz energetické náročnosti objektu. 
 • Zahájení správního řízení.
 • kolaudační řízení stačí stavebnímu úřadu pouze oznámit

Dokumenty potřebné k získání stavebního povolení:

 • Doklad prokazující právo k pozemku či stavbě v případě, že toto se nedá ověřit v katastru nemovitostí. 
 • Plná moc pokud za Vás vyřizuje ohlášení zástupce.
 • Projektová dokumentace ve 3 zhotoveních. 
 • Plán kontrolních prohlídek stavby - harmonogram důležitých fází stavby. 
 • Informace o splnění podmínek dotčených orgánů. 
 • Doklady o jednání s účastníky řízení - než podáte žádost o stavební povolení, získejte prohlášení od vlastníků sousedních pozemků, že proti stavbě nic nenamítají. Souhlas sousedů nám usnadní stavební řízení.
 • Územní rozhodnutí či územní souhlas, pouze pokud je to nutné. 
 • Závazná stanoviska dotčených orgánů - určí Vám stavební úřad. Stanoviska vlastníků sítí a komunikací, na které se stavba bude napojovat

Všechny potřebné dokumenty předáme stavebnímu úřadu. Vydání stavebního povolení trvá 30 - 60 dní. Bez povolení od stavebního úřadu nesmíme začít stavět.
Rodinné domy - technologie